Các điều khoản và điều kiện của Namenative

Thỏa thuận người dùng

Ngày có hiệu lực: ngày 1 tháng 10 năm 2020

SAU ĐÂY LÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN MÀ BẠN TRUY CẬP VÀO DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

1. Giới thiệu

Đây là Thỏa thuận Người dùng ("Thỏa thuận" hoặc "Thỏa thuận Người dùng") để bạn sử dụng các trang web do Namenative.com, INC ("Namenative"), một công ty giới hạn tại Việt Nam cung cấp Công ty trách nhiệm hữu hạn. Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản và điều kiện ("T & C") áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến và do nhân viên của chúng tôi hỗ trợ ("Dịch vụ" hoặc "Các dịch vụ") như được mô tả và có sẵn trong hoặc thông qua miền, miền phụ và tên miền liên kết của https://namenative.com (gọi chung là "Trang web") và kết hợp với bất kỳ điều khoản và điều kiện cụ thể nào áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.

CHO dù BẠN ĐANG GIỚI THIỆU HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC MUA DỊCH VỤ, NẾU BẠN ("BẠN" HOẶC "NGƯỜI DÙNG") KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY, ĐỪNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI .

Bạn phải đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận người dùng này, cùng với các chính sách sau và các thỏa thuận dịch vụ hiện hành, được tổng hợp dưới đây bằng cách tham khảo:

Các thỏa thuận

Chính sách

Thỏa thuận này có hiệu lực trước: (i) của bạn lần đầu tiên sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì; (ii) sự chấp nhận của Thỏa thuận này bởi những người dùng đăng ký mới; hoặc (iii) Ngày có hiệu lực được ghi chú trên phiên bản đã đăng của Hiệp định. Namenative có thể chọn ngừng cung cấp Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bất kỳ lúc nào cho bất kỳ lý do nào, có hoặc không có thông báo trước. Không có gì trong này Thỏa thuận sẽ được coi là trao bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc lợi ích.

2. Người dùng đủ điều kiện

Việc sử dụng Trang web và Dịch vụ bị hạn chế đối với những người: từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn đang đăng ký với tư cách là một pháp nhân kinh doanh, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân với Thỏa thuận này. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, không có khả năng ký kết hợp đồng, dễ bị xúc phạm hoặc đang truy cập Trang web này từ bất kỳ quốc gia nào mà tài liệu trên Trang web này bị cấm hoặc bất hợp pháp, bạn không có quyền truy cập Trang web hoặc Dịch vụ. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ muốn cho phép một người dưới 18 tuổi và dưới sự giám sát của họ, sử dụng Trang web này, cha mẹ hoặc người giám hộ phải gửi email cho Namenative theo địa chỉ Liên hệ với chúng tôi để thu xếp, mặc dù không thể đảm bảo quyền truy cập như vậy.

Người dùng bên ngoài Hoa Kỳ và Canada được yêu cầu sử dụng trang web liên kết của Namenative tại https: // namenative. com . Truy cập Dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung của Namenative có sẵn trên Trang web của chúng tôi, trừ khi được Người dùng cho phép rõ ràng thông qua các hướng dẫn và tuyên bố trung thực, liên quan đến việc sử dụng Trang web này từ những nơi mà nội dung của họ là bất hợp pháp, bị cấm. Những người chọn truy cập Trang web của chúng tôi từ các địa điểm khác cố ý làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng họ và tự nguyện chịu rủi ro của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

3. Sửa đổi Thỏa thuận này

Namenative có thể, theo quyết định riêng của mình, thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào sau một khoảng thời gian thông báo hợp lý, thường là không dưới hai tuần và, trừ khi Namenative nhận được văn bản phản đối của bạn đối với các điều khoản đã sửa đổi của Thỏa thuận trong thông báo thời hạn, những thay đổi đó sẽ có hiệu lực khi đăng lên Trang web. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) Namenative có thể thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc sửa đổi đó bằng cách đăng chúng lên Trang web và (ii) việc bạn sử dụng Trang web hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web sau Ngày có hiệu lực ở đầu trang này , sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này như đã được sửa đổi lần cuối. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối, không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang web hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web.

Trong trường hợp bạn từ chối chấp nhận những thay đổi đó, Namenative sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận. Ngày đăng và ngày có hiệu lực của Thỏa thuận này được ghi chú ở đầu tài liệu này. Trừ khi được quy định trong Mục 3 này, Thỏa thuận này không được sửa đổi hoặc bổ sung ngoại trừ bằng văn bản có chữ ký của bạn và Namenative. Namenative đôi khi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, điều rất quan trọng là bạn phải cập nhật thông tin tài khoản Người dùng (“Tài khoản”) của mình. Namenative không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm nào đối với việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu lỗi đó xuất phát từ địa chỉ email không chính xác.

4. Sử dụng được chấp nhận

4.1. Tài khoản Người dùng

Mọi lúc, việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn phải tuân thủ Thỏa thuận này và các chính sách sử dụng được chấp nhận được đăng trên trang web Namenative theo Chính sách . Nếu bạn vi phạm các điều khoản Sử dụng được chấp nhận được mô tả ở đây, Namenative, theo quyết định riêng của mình, có hoặc không có thông báo, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và Dịch vụ.

Bạn được phép tạo một (1) tài khoản người dùng với Namenative. Quyền sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn là của cá nhân bạn. Hộp thư bưu điện hoặc địa chỉ của các nhà cung cấp dịch vụ văn phòng không được dùng làm địa chỉ cho Tài khoản Người dùng. Tương tự như vậy, không được phép cung cấp các số dịch vụ giá trị gia tăng làm số điện thoại cho Tài khoản Người dùng. Hơn nữa, Namenative có quyền cấm sử dụng các địa chỉ email có sẵn miễn phí làm địa chỉ email cho Tài khoản Người dùng.

Với điều kiện là bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đảm bảo với Namenative rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm theo Thỏa thuận này. Việc sử dụng bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở: phân tích cạnh tranh (bao gồm sao chép và / hoặc cung cấp ảnh chụp màn hình, là tài liệu có bản quyền thuộc sở hữu của Namenative); khai thác hoặc thu thập dữ liệu thông qua việc sử dụng rô bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc các hình thức khác; và / hoặc bất kỳ hành vi sử dụng nào có khả năng vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Ngoài ra, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) bạn là người dùng đủ điều kiện (xem Phần 2, Người dùng đủ điều kiện); (b) bạn đã cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn (tất cả thông tin đó được gọi chung là "Thông tin của bạn"), và (c) bạn sẽ cập nhật Tài khoản của mình để đảm bảo rằng Thông tin của bạn vẫn chính xác và đầy đủ.

4.2. Sử dụng Trang web và Dịch vụ

Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn không được sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ để:

(a) bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai) của người khác;

(b) tiến hành hoặc chuyển tiếp các cuộc thi bất hợp pháp, kế hoạch kim tự tháp hoặc chuỗi thư;

(c) xuất bản, đăng, phân phối, phổ biến hoặc liên kết đến bất kỳ:

(i) nội dung, tên, tài liệu hoặc thông tin không phù hợp, tục tĩu, phỉ báng, vi phạm, khiêu dâm, người lớn, chủ đề, tên, tài liệu hoặc thông tin khỏa thân, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp;

(ii) phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, giấy phép bản quyền, quyền riêng tư hoặc công khai hoặc các quyền sở hữu khác, trừ khi bạn sở hữu, kiểm soát các quyền đó hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết để bạn sử dụng phần mềm đó và vật liệu khác;

(iii) phần mềm hoặc tài liệu khác có chứa vi-rút, tệp bị hỏng hoặc có thể hoặc nhằm mục đích làm hỏng hoạt động của máy tính của người khác (ví dụ: "crack", "hack" hoặc các chương trình khác được viết để đánh bại các biện pháp bảo mật của bất kỳ máy tính, hệ thống hoặc (các) chương trình) nào;

(d) bán, phân phối, phổ biến hoặc liên kết đến bất kỳ trang web nào để tiếp thị, bán hoặc phân phối: súng cầm tay, chất nổ, đạn dược, rượu, sản phẩm thuốc lá, thực phẩm không được đóng gói hoặc không tuân thủ tất cả các luật hiện hành về bán hàng đối với người tiêu dùng bởi các thương gia thương mại, dược phẩm và các chất bị kiểm soát, hàng giả, hàng nhái hoặc hàng ăn cắp, hàng gian lận, bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào vi phạm hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba, chứng khoán, hàng hóa hoặc dịch vụ đã đăng ký hoặc chưa đăng ký:

(i) bạn không thể bán hợp pháp,

(ii) bị xuyên tạc và / hoặc

(iii) nếu được bán, sẽ khiến Namenative vi phạm bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định nào;

(e) thu thập hoặc thu thập thông tin về các bên thứ ba, bao gồm cả địa chỉ email, mà không có sự đồng ý rõ ràng của các bên thứ ba đó;

(f) hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng Dịch vụ hoặc Trang web, can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc dịch vụ Trang web hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Trang web;

(g) sử dụng miền liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web gây nhầm lẫn hoặc gây hiểu lầm cho Người dùng khác hoặc công chúng;

(h) email hoặc nói cách khác là truyền, phân phối, xuất bản hoặc phổ biến bất kỳ email rác, thư rác, thư dây chuyền, kế hoạch kim tự tháp, hoặc bất kỳ hình thức xúi giục hoặc thông điệp trùng lặp hoặc không phù hợp nào khác (thương mại hoặc bằng cách khác);

(i) vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu, bản quyền, quyền đặt tên hoặc quyền công khai hoặc

(j) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của chính phủ.

Namenative không dung túng hoặc cho phép spam. Namenative sẽ hợp tác với các cơ quan pháp luật và nhà cung cấp dịch vụ Internet để cung cấp thông tin về những người dùng vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc các chính sách đã đăng.

Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hoặc lợi ích nào thu được từ Trang web, ngoại trừ được cung cấp rõ ràng ở đây. Tại mọi thời điểm, bạn vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Thông tin của mình.

4.3. Quyền riêng tư và Bảo mật

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn và thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi là ưu tiên hàng đầu tại Namenative. Vì lý do này, Namenative không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Tại Namenative, chúng tôi muốn người dùng hiểu đầy đủ thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc Chính sách Quyền riêng tư , được kết hợp dưới đây để tham khảo, để tìm hiểu thêm về các chính sách và thủ tục Namenative đã đưa ra để đạt được mục tiêu này.

Bạn đồng ý không chia sẻ bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn bởi hoặc nhân danh Namenative với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây. Nếu bạn bán hoặc phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ cạnh tranh với hoặc có thể dùng để thay thế cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được bán hoặc phân phối bởi Namenative thông qua Trang web hoặc được cung cấp bởi Trang web, bạn không được: (a) sử dụng hoặc mua, hoặc có bất kỳ người nào khác thay mặt bạn sử dụng hoặc mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của Dịch vụ hoặc Trang web mà bạn cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh hoặc thay thế; hoặc (b) quảng cáo, quảng bá, tiếp thị hoặc thu hút các đề nghị để có được các sản phẩm thay thế hoặc cạnh tranh liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web.

Namenative không có nghĩa vụ giám sát nội dung do người dùng tạo trên Trang web. Tuy nhiên, đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, Namenative có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin, liên lạc hoặc tài liệu nào nếu cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, khỏi Trang web, theo quyết định riêng của Namenative, mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào.

4.4. Chứng nhận tài khoản người dùng / Việc sử dụng trang web và / hoặc dịch vụ có giới hạn

Để duy trì một Trang web và Dịch vụ an toàn và bảo mật cho người dùng của chúng tôi, Namenative có thể chọn yêu cầu bạn thực hiện quy trình chứng nhận tài khoản người dùng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác nhận thông tin thanh toán của bạn, xác minh tính chính xác của chi tiết tài khoản của bạn, yêu cầu bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, yêu cầu đặt cọc bảo đảm cho các giao dịch có giá trị cao và các phương thức xác nhận tài khoản khác mà Namenative có thể tùy ý phát triển bất cứ lúc nào. Việc không thực hiện các phương pháp chứng nhận tài khoản người dùng được yêu cầu sẽ dẫn đến việc hạn chế quyền truy cập vào Trang web và Dịch vụ.

4.5. Vi phạm sử dụng được chấp nhận

Khi nghi ngờ vi phạm các điều khoản sử dụng được chấp nhận của Trang web hoặc Dịch vụ, Namenative có thể chọn tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản người dùng Namenative của bạn và / hoặc quyền truy cập và sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bất kỳ lúc nào với hoặc không cần thông báo trước.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật của (các) mật khẩu và (các) tên đăng nhập do Namenative cấp cho bạn và đối với bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng nào đối với tài khoản của bạn hoặc các Dịch vụ hoặc Trang web do bất kỳ bên thứ ba nào truy cập vào Tài khoản người dùng định danh hoặc sử dụng mật khẩu hoặc tên đăng nhập được cấp cho bạn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ thông báo cho Namenative ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép đã biết hoặc bị nghi ngờ nào, vi phạm bảo mật hoặc vi phạm Thỏa thuận này, về hoặc liên quan đến Trang web.

5. Phí định danh

Trừ khi có lưu ý khác, việc tạo tài khoản người dùng với Namenative là miễn phí. Tuy nhiên, chúng tôi tính phí cho các dịch vụ trực tuyến và ngoại tuyến của chúng tôi và bạn có cơ hội xem xét và chấp nhận các khoản phí sẽ được tính liên quan đến một số Dịch vụ nhất định. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế, chi phí, phần cứng, phần mềm, dịch vụ hiện hành và tất cả các chi phí và chi phí khác liên quan đến khả năng truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ hoặc hoạt động của bạn được thực hiện thông qua Trang web. Namenative có quyền khấu trừ bất kỳ số tiền nào mà Người dùng nợ Namenative từ số tiền mà Namenative nợ Người dùng. Namenative có thể, theo quyết định riêng của mình, thêm, xóa hoặc thay đổi bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp, các khoản phí tính theo Namenative hoặc các điều khoản thanh toán. Phí tiêu chuẩn của Namenative và bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng lên Bảng giá của chúng tôi, và các Dịch vụ và phí áp dụng sẽ ràng buộc vào ngày có hiệu lực được ghi trên Bảng giá. Do đó, không cần thông báo trước cho bất kỳ thay đổi có hiệu quả nào về Dịch vụ được cung cấp hoặc các khoản phí được tính. Trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản phí và số tiền được tính bằng Đô la Mỹ.

6. Tuyên bố từ chối trách nhiệm và bồi thường

Namenative không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào do bên thứ ba sở hữu hoặc điều hành có thể được liên kết đến hoặc từ Trang web hoặc Dịch vụ thông qua siêu liên kết, cho dù siêu liên kết đó được cung cấp bởi Namenative hay bên thứ ba. Không có phán quyết hoặc bảo đảm nào được đưa ra đối với tính chính xác, kịp thời hoặc phù hợp của nội dung của bất kỳ trang web nào mà Trang web có thể liên kết đến, bao gồm thông tin trên trang web liên quan đến Trang web Định danh hoặc Dịch vụ. Bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các trang web khác, Namenative và các chi nhánh của nó đều không khuyến nghị mua hoặc bán cổ phiếu do bất kỳ công ty nào phát hành, cũng không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bất kỳ tổ chức tài trợ nào của trang web đó.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA NAMENATIVE VÀ TRANG WEB LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN VÀ RẰNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ HIỆN CÓ". NAMENATIVE TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ TÍNH KHẢ NĂNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. NAMENATIVE KHÔNG BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGƯỜI MUA CÔNG CHỨNG NÀO RẰNG CÁC MIỀN ĐƯỢC NGƯỜI BÁN DANH SÁCH TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU NAMENATIVE THỰC TẾ ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ HOẶC NGƯỜI BÁN LÀ CHỦ SỞ HỮU HỢP PHÁP CỦA CÁC MIỀN ĐÓ HOẶC ĐƯỢC ỦY QUYỀN TRONG NƯỚC NGOÀI. NAMENATIVE KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM RẰNG NGƯỜI MUA CÓ THỂ SỬ DỤNG MIỀN HOẶC BÊN BÁN CÓ THỂ CHUYỂN MẶT MIỀN MÀ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ QUYỀN NÀO CỦA BÊN THỨ BA. NAMENATIVE KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC RẰNG HỌ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, NỮA NAMENATIVE KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO ĐỐI VỚI CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ ĐƯỢC TỪ TRANG WEB. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI LIỆU VÀ / HOẶC DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG TỪ TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA HOẶC CUNG CẤP BỞI NAMENATIVE LÀ SỰ PHÂN BIỆT VÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN VÀ RẰNG BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TỪ BẤT KỲ SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÓ HOẶC GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN KHÁC. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC TỪ NAMENATIVE HOẶC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ DO NAMENATIVE cung cấp SẼ KHÔNG TẠO RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÓI RÕ RÕ Ở ĐÓ.

Bạn đồng ý rằng, bất kể quy chế hoặc luật trái ngược nào, ngoại trừ trường hợp bị luật cấm, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, Trang web hoặc các sản phẩm hoặc Dịch vụ của Namenative, đều phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh nguyên nhân hành động; nếu không, nguyên nhân của hành động đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

TRONG KHÔNG SỰ KIỆN NÀO SẼ GÂY RA TÊN NAMENATIVE, LIÊN QUAN ĐẾN CỦA NÓ, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC NHÀ CUNG CẤP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ MẤT LỢI NHUẬN HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI TRANG WEB, THỎA THUẬN NÀY (TUYỆT ĐỐI, BAO GỒM SỰ ĐÀM PHÁN). TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NAMENATIVE VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ KHOẢN PHỤ, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ NHÀ CUNG CẤP ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRONG BẤT KỲ KHOẢN TIỀN NÀO ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở LỚN HƠN (A) SỐ TIỀN PHÍ MÀ BẠN ĐÃ TRẢ 12 THÁNG TRƯỚC KHI HÀNH ĐỘNG TĂNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ (B) $ 100. BẠN ĐỒNG Ý XÁC ĐỊNH VÀ GIỮ BẤT KỲ ĐƠN VỊ VÀ (NHƯ CÓ THỂ ÁP DỤNG) PHỤ HUYNH, CÁC THÀNH VIÊN PHỤ, VIÊN CHỨC, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ VÀ NHÂN VIÊN TỪ BẤT KỲ YÊU CẦU HOẶC BẤT KỲ, BAO GỒM CẢNH GIÁC HỢP LÝ CỦA CHÚNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ, BẰNG CÁCH CỦA BẠN VỀ THỎA THUẬN NÀY HOẶC CÁC TÀI LIỆU NÓ PHÁT SINH DO VIỆC THAM KHẢO HOẶC BẠN VI PHẠM BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUYỀN NÀO CỦA BÊN THỨ BA.

7. Sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung, thông tin cơ sở dữ liệu, dữ liệu và dịch vụ có sẵn và được thu thập toàn bộ thông qua Trang web này, là tài sản của Namenative, các chi nhánh, nhà quảng cáo và nhà cấp phép của Namenative và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, thương mại bí mật và các quyền và luật độc quyền khác ở Hoa Kỳ và quốc tế. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây được bảo lưu hoàn toàn bởi Namenative, các chi nhánh, nhà quảng cáo và người cấp phép của Namenative. Người cấp phép của Namenative hoặc các tài liệu, dịch vụ hoặc sản phẩm của bên thứ ba khác được tham chiếu trên Trang web này là luật chung hoặc các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu dịch vụ của các bên đó.

Chỉ để cho phép Namenative sử dụng thông tin của bạn, để chúng tôi không vi phạm bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có đối với thông tin đó, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền, toàn cầu, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép cho thực hiện các quyền bản quyền, công khai và cơ sở dữ liệu (nhưng không có quyền nào khác) mà bạn có trong thông tin của mình, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện được biết đến hoặc hiện chưa được biết đến, đối với Thông tin của Bạn. Namenative sẽ chỉ sử dụng Thông tin của Bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép và có thể truy cập được trên Trang web theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, hãy thông báo bằng văn bản cho đại lý được chỉ định của Namenative và cung cấp các thông tin sau: tên của bạn; địa chỉ email của bạn; địa chỉ gửi thư của bạn; số điện thoại của bạn; URL, đường dẫn hoặc vị trí cụ thể khác nơi chứa tài liệu bị cáo buộc vi phạm; mô tả về tác phẩm bị cáo buộc vi phạm, bao gồm (nếu có) URL, đường dẫn hoặc vị trí cụ thể khác nơi có thể tìm thấy tác phẩm có bản quyền để so sánh; và mối quan hệ của bạn với chủ sở hữu của tác phẩm bị cáo buộc vi phạm. Theo luật của Châu Âu hoặc Hoa Kỳ, các thông báo về vi phạm bản quyền bị khiếu nại phải được gửi đến Đại lý được Chỉ định của Namenative. Xem Phần 10 (Cách liên hệ với Namenative).

Tất cả nội dung của Trang web là: Bản quyền 2015 Namenative GmbH và / hoặc các nhà cung cấp của nó. Mọi quyền được bảo lưu.

"Namenative" là nhãn hiệu đã đăng ký của Namenative GmbH. Tên của các công ty và sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ. Namenative bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng ở đây.

8. Thời hạn và Chấm dứt

Cho đến khi và trừ khi bị bạn hoặc Namenative chấm dứt, trạng thái của bạn với tư cách là Người dùng đủ điều kiện hoặc đã đăng ký sẽ tiếp tục vô thời hạn, bao gồm bất kỳ Tên miền nào được liệt kê để bán trên Thị trường tên miền được liên kết với Tài khoản người dùng của bạn và phí Dịch vụ sẽ được tính như mô tả ở đây (xem Phần 5, Phí). Namenative có thể chấm dứt Thỏa thuận này và quyền truy cập của bạn vào Trang web và các Dịch vụ liên quan bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân và có hoặc không có thông báo. Sau khi chấm dứt quyền sử dụng Trang web, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào bạn đã tạo, duy trì, quản lý hoặc lưu trữ trước đó trong Hệ thống của Trang web hoặc Namenative. Namenative không có nghĩa vụ duy trì bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào như vậy.

9. Chung

Namenative quản lý Trang web từ các văn phòng của mình tại Hà Nội, Việt Nam. Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Khối thịnh vượng chung Hà Nội, Việt Nam, không tính đến việc lựa chọn các quy tắc luật. Theo đây, bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm của tòa án đặt tại Hà Nội, Việt Nam, trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web, hoặc Dịch vụ, bao gồm bất kỳ hành động nào do bạn thực hiện chống lại Namenative hoặc các chi nhánh của nó. Việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ là trái phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào không có hiệu lực đối với tất cả các quy định của các điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn, Mục Chín này. Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và Namenative do Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Việc thực hiện Thỏa thuận này của Namenative tuân theo các luật và quy trình pháp lý hiện hành và không có nội dung nào trong Thỏa thuận này phủ nhận quyền của Namenative trong việc tuân thủ các yêu cầu của chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật hoặc các yêu cầu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc thông tin được cung cấp cho hoặc do Namenative thu thập liên quan đến việc sử dụng như vậy.

Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở những tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu trên, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp lệ, có thể thực thi phù hợp nhất với mục đích của điều khoản ban đầu và phần còn lại của Thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực. Trừ khi được quy định khác ở đây, Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và Namenative đối với Trang web và nó thay thế tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời, cho dù là điện tử, bằng lời nói hay bằng văn bản, giữa người dùng và Namenative đối với Trang web hoặc Dịch vụ. Phiên bản in của Thỏa thuận này và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này ở cùng một mức độ và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo và duy trì ban đầu trong bản in, và bất kỳ bản sao in, đúng và chính xác nào như vậy sẽ được coi là tài liệu gốc cho các mục đích chứng minh. Bất kỳ sự thất bại nào của Namenative trong việc thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Bạn không được thuê, cho thuê, cấp phép, cấp quyền lợi bảo mật, hoặc nói cách khác là chuyển giao, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại các quyền của bạn dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào. Vào bất kỳ lúc nào, Namenative có thể, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo hoặc không được sự đồng ý của bạn, chuyển nhượng toàn bộ Thỏa thuận này hoặc ủy quyền một số hoặc tất cả trách nhiệm của mình dưới đây.

10. Cách liên hệ với Namenative

Yêu cầu chung:
Namenative.com, INC

Liên hệ chúng tôi